My Blog List

Friday, 19 September 2014

"Red River""The river ran red. My daughter waded knee deep in the crimson cascades and raised waves with her outstretched fingers. The flashes from the reporters’ cameras froze her playful splashes in place for a series of eternal moments."

Benjamin Jacobson "By This You Shall Know".


According to the earlier announcement today's post is dark and grim. Well, maybe not the post itself but an illustration for a short story of Benjamin Jacobson " By This You Shall Know ". The story is set in the near future and presents one of the biblical plagues. Little girls can be quite creepy, right?
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dzisiejszy wpis będzie mroczny. Może nie tyle sam wpis, co ilustracja do opowiadania Benjamina Jacobsona "By This You Shall Know". Przedstawia ona jedną z biblijnych plag w opowieści rozgrywającej się w niedalekiej przyszłości. Przyznacie, że małe dziewczynki potrafią być nieco straszne?


1. A delicate sketch which won't tell you too much. In fact these are only remains  of a proper sketch after erasing it (only what was necessary for the later painting is still here). I thought that the illustration would make a bigger impact if the girl looked straight forward with hands outstretched toward the viewer.
1. Delikatny, niewiele mówiący szkic. W zasadzie to tylko pozostałości po przetarciu właściwego szkicu gumką (pozostało tylko to, co niezbędne dla późniejszego nakładania akwareli). Uznałam, że ilustracja zrobi większe wrażenie, jeśli dziewczynka będzie patrzyła wprost na widza, wyciągając ręce w jego kierunku.

2. Well, well, after using some brown paint everything became clear! Color scheme will be set in a "retro style". Somehow this should help to create an unreal atmosphere.
2. No proszę, wystarczyło użyć nieco brązowej farby i od razu widać znacznie więcej! Kolorystyka będzie w stylu "retro" - to powinno pomóc w utrzymaniu nieco odrealnionej atmosfery.

3. Masking fluid ("this yellow thing")is needed to cover the water, which should be red in the end. In this way it won't be accidentally painted over. I'd like to clarify, that masking fluid stops being a fluid after several minutes and changes into a sort of a gum, which can be easily pulled-off .
3. Płyn maskujący ("to żółte") jest potrzebny do zasłonięcia wody, która docelowo ma być czerwona. Dzięki temu nie zostanie przypadkowo zamalowania. Uściślę tylko, że płyn maskujący przestaje być płynem już po kilku/kilkunastu minutach i staje się czymś, w rodzaju łatwej do odczepienia gumy. 

4. Details: dress's texture is a result of using salt on a wet watercolor paint. White flashes were scratched with a paper cutter.
4. Detale: tekstura sukienki to efekt użycia soli na mokrej akwareli, natomiast białe rozbłyski zostały wydrapane nożykiem do papieru.

5. And here's the final piece:
5. A oto i ostateczna wersja:

Thursday, 4 September 2014

Scandinavian ArchitectureI wanted to draw this building ever since I saw it - Biologiska Museet in Stockholm. For quite a long time I was thinking about handrails and signboards on the front elevation. After an intense (though inner) discussion I made a decision to "remove" them. On the one hand inscriptions are an integral part of the building, but on the other hand... the drawing would look more atmospheric without them (hopefully). To work!


Chciałam narysować ten budynek, odkąd go zobaczyłam - Biologiska Museet w Sztokholmie. Przez dłuższy czas zastanawiałam się nad poręczami i ogromnymi szyldami na frontowej elewacji.  Po zażartej (choć wewnętrznej) dyskusji zdecydowałam się je "usunąć". Z jednej strony napisy stanowią integralną część budynku, jednak z drugiej... bez nich będzie bardziej nastrojowo (oby). A teraz do roboty!1. A sketch of basic blocks.

1. Szkic podstawowych brył.

2. A draft of details. Doubts about signboards are back (a fragment of a huge semicircle is one of them).

2. Zarys detali. Powracają wątpliwości co do losu szyldów (fragment ogromnego półkola to jeden z nich).3. The rest of the details made with a thin, waterproof pen. Signboards' destiny was sealed. Probably I've already written that somewhere, but sketching details with a pen is the most anti-stress drawing stage.

3. Reszta detali wykonana cienkim, wodoodpornym flamastrem. Los szyldów został przypieczętowany. Prawdopodobnie już to kiedyś pisałam, ale szkicowanie detali tuszem jest najbardziej odstresowującym etapem pracy nad rysunkiem.


4. It's a high time for watercolors. I'm going to "determine the tonality", which means that I'm deciding  how bright the sunlit areas should be and how dark should be the elements in the shadow or made of darker materials.  Despite appearances I used 4 colors here: yellow, brown, brown and brown...

4. Czas najwyższy na akwarelki. Teraz "ustalam tu rozpiętość tonalną", czyli decyduję, jak jasne powinny być nasłonecznione obszary a jak ciemne te zacienione lub wykonane z ciemniejszych materiałów. Wbrew pozorom użyłam tu 4 kolorów: żółtego, brązowego, brązowego i brązowego...5. Below there should be a scan of an almost finished drawing, but it got lost somehow.

5. Poniżej powinien się pojawić skan prawie skończonej pracy, ale gdzieś mi przepadł.


6. The final version with details emphasized with an ArtPen. Ink in this pen isn't waterproof so I have to cope with the fact that there won't be any further additions of watercolors.

6. Wersja finalna z detalami podkreślonymi ArtPenem. Tusz w tym piórku nie jest wodoodporny, więc trzeba liczyć się z tym, że nie będzie już żadnych ingerencji akwareli.
That's all for now! The next blog post will be grim...


I to by było na tyle! Następny wpis będzie mroczny...

Monday, 23 June 2014

Computer Game - Buildings Designs


"Can fifteen years of imaginary training really be put to use? Apparently, it can."
"Oldboy", the movie
 


Long, long time ago(which means in November last year) I got a proposition of working on building designs for a computer role play game in a fantasy style. Perfectly for me! Floor plans, cross sections, thinking on proper construction systems - that's something directly related with my education. On the other hand the subject - buildings for diverse humanoids from various civilizations - was perfectly matched with my interests.
Projects were (and still are being) developed for a spanish studio Tenth Dimension and their game "Isoland". Maybe you'll hear about it one day :D.

Dawno, dawno temu (tzn. w listopadzie zeszłego roku) dostałam propozycję pracy nad projektowaniem budynków do komputerowej gry RPG w stylu fantasy. Idealnie dla mnie! Rzuty kondygnacji, przekroje, opracowywanie odpowiednich układów konstrukcyjnych  - to coś bezpośrednio związanego z moim wykształceniem. Z kolei tematyka , a więc budynki dla rozmaitych człekopodobnych stworzeń z różnych cywilizacji, trafiła idealnie w mój obszar zainteresowań.
Projekty zostały zrobione (i wciąż są opracowywane) dla hiszpańskiego studia Tenth Dimension, do gry "Isoland". Może kiedyś o niej usłyszycie :D.


1. House designs for a race called Queronts which lives in volcanic areas. It's a strong though not very sophisticated race with some dose of magic skills. Houses are made of material which is easily accessible there, namely basalt blocks which can be connected with acid-resistant steel (volcanic vapours can be quite corrodent). Small openings, simple form and even more simply construction. More "advanced" houses are covered with magic runes.

1. Projekt domów dla rasy Querontów zamieszkującej tereny wulkaniczne. To silna i dość mało zaawansowana technicznie rasa z pewnymi zdolnościami magicznymi. Domy zbudowane są z materiału łatwo dostępnego na tych terenach - bazaltowych bloków ew. połączonych kwasoodporną stalą (opary wulkaniczne są nieco żrące). Małe otwory w ścianach, niewyszukana forma i prosta konstrukcja. Bardziej "zaawansowane" domostwa są pokryte magicznymi runami.2. Military building for the same race. Large, rough stone blocks and openwork steel elements. The building itself consist of stone cubes surrounding hexagonal training court. The whole complex of buildings is sheltered with a high palisade and a moat filled with liquid lava. The gatehouse also makes it difficult to break through (hopefully).

2. Budynek wojskowy dla tej samej rasy. Duże, nieobrobione bloki kamienne oraz ażurowe stalowe elementy.  Sam budynek składa się z kamiennych kubików otaczających sześciokątny plac do ćwiczeń. Cały kompleks osłonięty jest wysoką palisadą oraz fosą z płynną lawą. Przez budynek bramny też nie łatwo się przedrzeć (miejmy nadzieję).3. The main building on the mining platform - I've got serious problems with devising shorter name - any ideas? According to plan the building was meant to develop during the game: the more workers - the higher habitable tower, the more resources- the more magazines and treatment tools.  Narrow stairs, which create a slit in a simple form of the main building, lead to a portal on the roof.

3. Główny budynek na platformie wydobywczej - mam poważne problemy z nadaniem mu skróconej nazwy - jakieś pomysły? Założenie było takie, żeby budynek mógł się rozrastać w trakcie gry:  im więcej robotników, tym wyższa wieża mieszkalna, im więcej surowców tym więcej magazynów i urządzeń do ich obróbki. Na dachu budynku znajduje się portal, do którego prowadzą wąskie schody stanowiące szczelinę w prostej bryle budynku.4. Various tools for  processing resources. Devising of how it all should work took me quite a lof of time but thankfully there is an Internet!

4. Rozmaite urządzenia do obróbki surowców. Całkiem sporo czasu zajęło mi obmyślenie, jak to wszystko ma działać, ale na szczęście Internet bywa niesamowicie pomocny!As far as I know 3D models haven't been done yet and I'd really love to see them... I'm affraid that it'll take a lot of time before the game will be finished (as it usually happens in case of games) but luckily I can present  you my sketches right now.

Z tego co wiem, modele 3D jeszcze nie powstały, a bardzo chciałabym je zobaczyć... Obawiam się, że dużo czasu upłynie, zanim gra ujrzy światło dzienne (jak to zwykle z grami komputerowymi bywa), ale szczęśliwie mogę dzielić się z Wami moimi szkicami w miarę na bieżąco.