Friday, 31 May 2013

Sketching, sketching...

"Actual happiness always looks pretty squalid in comparison with the over-compensations for misery." 
Aldous Huxley "Brave New World"

"Faktyczna szczęśliwość zawsze wypada blado na tle spodziewanej nagrody za nędzę"
 Aldous Huxley "Nowy Wspaniały Świat"


"How did you draw the sketch?" - that's the question I was asked several times when I tried to explain "step by step"  how my illustrations were created. Already made sketch was usually the first step. So now I decided to present as precisely as possible how it's actually drawn. I just have to warn you that it's not a lesson about perspective (obviously one post wouldn't be enough for that).

 "Jak narysowałaś szkic?" - to pytanie, które kilkakrotnie mi zadawano, kiedy próbowałam wyjaśnić  krok po kroku jak powstawały moje ilustracje. Gotowy  szkic - podrys był bowiem zazwyczaj krokiem pierwszym. Dzisiaj postanowiłam więc możliwie dokładnie pokazać jak powstaje ów podrys cienkopisem. Uprzedzam tylko, że nie jest to lekcja perspektywy (jeden wpis z pewnością by na to nie wystarczył).

 0. A concept sketch made with just any pen on an accidentally found piece of paper. For me it's quite accurate and readable... but possibly only for me.   And here's the relevant drawing:

0. Szkic koncepcyjny zrobiony na przypadkowo znalezionym skrawku papieru byle jakim pisakiem. Dla mnie jest on całkiem dokładny i w pełni czytelny, ale możliwe, że tylko dla mnie. A teraz rysunek właściwy:

1. Just a few lines but they determine what will be displayed in the frame and define placement of vanishing points. At the beginning of drawing I use a very tired pen approaching to the end of its way to the dustbin. However it still leaves delicate lines on paper.

1.To zaledwie kilka kresek, ale pokazują one , co właściwie zmieści się w kadrze oraz określają, gdzie mniej więcej znajdują się punkty zbiegu. Na początku używam bardzo wysłużonego  cienkopisu, który zbliża się już do kresu swojej drogi na śmietnik, jednak zostawia jeszcze bardzo delikatne ślady na papierze.

2. Basic divisions of the block and general draft of most significant elements. At this stage lots of elements can be inadequate so it's better to draw poorly visible lines.

2. Podstawowe podziały bryły i ogólny zarys ważniejszych elementów. Na tym etapie sporo elementów może być "nietrafionych", więc bezpieczniej jest  rysować ledwo dostrzegalnymi liniami.

3. Finally it's time for brand new pen! We emphasize what's important in our previous sketch and ignore guide lines and marks drawn not where they are needed. By the way we add further divisions. To be honest that's probably the most challenging stage.

3. Wreszcie pora na nowiutki cienkopis! Wydobywamy to, co jest istotne w dotychczasowym szkicu ignorując pomocnicze linie konstrukcyjne i kreski postawione w nieodpowiednich miejscach. Przy okazji dodajemy kolejne podziały. Prawdę mówiąc to chyba najbardziej wymagający etap.

4. Drawing outlines of ornaments. Watching lots of references before that can be really helpful.

4. Zarysy ornamentów. Dobrze jest zapoznać się wcześniej z wieloma przykładami ornamentów.

5. Further detailing.

5. Dalsze zagłębianie się w detale. 

6. Materials, textures and ... oh ... plants.

6. Materiały, faktury i... o... roślinki.

Friday, 17 May 2013

Children's Book Illustrations

"That's the beauty of music. They can't get that from you..."
Stephen King "The Shawshank Redemption"

"Takie jest piękno muzyki: nie mogą Ci jej odebrać."
Stephen King "Skazani na Shawshank"I spent almost every long, winter evening and night on making illustrations for a children book "Fiddler in the Darkness". Actually, at times described in the book, fiddle in their contemporary form didn't exist. There were however instruments with the same name looking like awkwardly drawn modern fiddle.

Długie wieczory i noce ostatniej zimy spędziłam na ilustrowaniu książki dla dzieci "Skrzypek w Ciemności" (ang. "Fiddler in the Darkness"). Właściwie "skrzypek" nie jest dokładnym tłumaczeniem, ponieważ w średniowieczu jako takie skrzypce jeszcze nie istniały. Stąd tytułowy bohater przedstawiany jest z fidlami - czymś, co wygląda jak niezgrabnie narysowane skrzypce :) 


I took part in this time consuming and labor intensive project mostly because of grim atmosphere and the action set in the Middle Ages (it appeared even more time consuming and labor intensive than I'd expected).

Do podjęcia się tego praco i czasochłonnego zadania  (jak się w praktyce okazało, bardziej praco i czasochłonnego niż przypuszczałam) był mroczny klimat oraz osadzenie historii w realiach średniowiecznej Europy.
I had to confront with lots of "cemetery scenes" (I've drawn over 50 different graves), several "church scenes" (I adore gothic churches), medieval cityscapes and mysterious landscapes with "Dead Forest". It sounds gloomy but it was pretty fun in fact - it was about a children book after all.

Czekało mnie sporo "scen cmentarnych" (narysowałam ponad 50 różnych nagrobków), kilka "scen kościelnych" (uwielbiam kościoły gotyckie), widoczki średniowiecznego miasta  oraz tajemnicze krajobrazy z "Martwym Lasem". Brzmi ponuro, ale w gruncie rzeczy było całkiem zabawnie- w końcu chodziło o książkę dla dzieci. 


My sisters insisted on adding them to these illustrations somehow. So one of them (Eleanor) was presented as an old, destroyed statue of saint Eleanor (of course), the second one was shown as a cemetery angel statue and the third one... oh,  I just wrote her name on one of graves... sorry Emily.

 Moje siostry nalegały, żeby uwiecznić je w jakiś sposób na ilustracjach. Tak więc jedna z nich - Eleonora, jest przedstawiona jako stara, zniszczona figurka św. Eleonory (jakże by inaczej), druga została pokazana figura cmentarnego aniołka, a trzecia... oh, po prostu napisałam jej imię na jednym z nagrobków... przepraszam Emilko. 

 I'm also there! Along with my Mike we act as a couple of mourners on one of illustrations.

Ja także tam jestem! Razem z moim Michałem jesteśmy parą żałobników na jednej z ilustracji.


Action is quite unpredictable so the illustrations won't tell you much about it :)

Akcja jest dość nieprzewidywalna, więc pokazane ilustracje niewiele wam podpowiedzą :)

The book is meant to be released this summer, however much depends on the success (or failure) of kickstarter campaign -> http://kck.st/YRrJV6 . Copies of "Fiddler(...)" with some extras can be preordered there.


Książka ma zostać wydana tego lata, jednak wiele zależy od powodzenia kampanii promocyjnej na kickstarter.com -> http://kck.st/YRrJV6 . Można tam zamówić "przedpremierowy" egzemplarz ze specjalnymi dodatkami (w "amerykańskiej" cenie).
Saturday, 11 May 2013

Surreal Waterscape vol.2


(...)Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?"

Pink Floyd "Wish You Were Here"The drawing on the left is absolutely unrelated to the post's content but May 13th is inexorably approaching  (yes, I know, the amount of candles is just appalling).As I've promised here's a complement of a previous post - several  steps between step 6th and 7th. I admit that the presentation is a little cursory because of a chronic lack of time.

Rysunek obok jest absolutnie bez związku z treścią wpisu, ale 13 maja zbliża się nieubłaganie (wiem, liczba świeczek na torcie wygląda zatrważająco). A teraz obiecane uzupełnienie poprzedniego wpisu, czyli kilka kroków między pkt. 6 a pkt. 7. Przyznaję, prezentacja będzie nieco pobieżna, ponieważ cierpię na chroniczny brak czasu.6A. Choice of colors. I used mix of orange, sepia and violet here. Paint was very diluted at the beginning.  Right after painting with that mixture I added some salt to make an varied stone texture.

6A. Dobór kolorów. Zastosowałam mieszankę pomarańczowego, sepii oraz fioletu. Na tym etapie farba jest bardzo rozwodniona. Tuż po nałożeniu akwareli na kartkę dodałam nieco soli dla urozmaicenia faktury kamienia.

6B. A lot was happening here. I put some watercolors on lighted parts of the portal and darkened shadowed parts.  I put more attention to bring out three-dimensional elements  without delving into the details. The sky and the water on the foreground were darkened. Also it's hard to overlook replacing the dead forest with a starry sky. I adjudged that  trees would distract the viewer (at least they distracted me :) ).

6B. Sporo sie działo. Nałożyłam akwarelę na oświetlone części portalu, a te zacienione zacieniłam jeszcze bardziej, przykładając większą niż w poprzednim podpunkcie uwagę do wydobycia trójwymiarowości poszczególnych elementów. Nie zagłębiałam się jednak jeszcze w ornamenty. Przyciemniłam również niebo i wodę na pierwszym planie. Trudno też przeoczyć zastąpienie białego lasu rozgwieżdżonym niebem, w celu skupienia uwagi obserwatora na bardziej istotnych elementach. 

6C. Details with not too diluted watercolors.

6C. Detale niezbyt rozwodnioną akwarelą.

6D. Details with a pen.

6D. Detale cienkopisem.

9B. In steps 8th and 9th from the previous post I added portal's reflections. Here I merged elements in an inner part of the portal's arch by deepening the shadow. 

9B. Poza dodaniem odbicia (które zostało omówione w punktach 8 i 9 poprzedniego wpisu), "scaliłam" nieco bryłę w wewnętrznej części łuku poprzez pogłębienie cienia własnego (och, nienawidzę posługiwać się pseudo-fachowym językiem, ale chwilowo nic lepszego nie przychodzi mi do głowy). 

Next weekend I'll write a nice and easy post about illustrations for a children book! 

W przyszły weekend wpis lekki, łatwy i przyjemny na temat ilustrowania książki dla dzieci!

Friday, 10 May 2013

Surreal Waterscape


"So, so you think you can tell
Heaven from Hell,
Blue skies from pain." (...)
Pink Floyd "Wish You Were Here"

0. A so called "personal work" - a surreal/fantasy landscape. As it usually happens with personal works, the idea developed for quite a long time till appropriate circumstances appeared (which means "I had free time for that".) I started to paint first version several months ago. However due to other duties I stopped works on my own illustration and when I came back to it...

0. Tzw. "praca personalna"- fantastyczno-surrealistyczny krajobraz. Jak to zwykle z pracami personalnymi bywa , pomysł kiełkował w mojej głowie przez dłuższy czas, ewoluował, aż w końcu pojawiły się odpowiednie okoliczności, żeby go zrealizować (czyt. "miałam na to czas"). Pierwszą wersję zaczęłam malować kilka miesięcy temu. Jednak z powodu kolejnych obowiązków przerwałam pracę nad własnym projektem, a kiedy znów do niego zasiadłam...


1. ... I decided to change some significant elements so I had to start the drawing once more. As you can see I replaced sharp rocks with oblong stones protruding from the water. And that's the main theme of this post- water.  Obviously water itself is transparent so painting water means in fact painting reflections and  elements below water's surface with some additional distortions.

1. ... zdecydowałam się zmienić pewne istotne elementy, więc musiałam rozpocząć rysowanie od początku. Jak widać zastąpiłam ostre skały taflą wody z obłymi kamieniami. Oto i temat przewodni dzisiejszego wpisu - woda. Oczywiście woda sama w sobie jest przezroczysta. Przedstawianie jej oznacza więc w uproszczeniu malowanie elementów znajdujących się pod wodą oraz odbić elementów znajdujących się nad nią z dodaniem mniejszych lub większych zniekształceń.

2. I started with the sky because as the biggest element reflecting in the water  it would determine water's color. It was made with "wet on wet" technique. Then I made parts of stones protruding above the water. Stones under the water were indicated by painting water around them with a very diluted watercolor. I used here "wet on dry" technique.

2. Zaczęłam od nieba, ponieważ, jako największy element odbijający się w wodzie, będzie ono miało najbardziej istotny wpływ na jej kolor. Użyłam do tego techniki "mokre na mokrym". Następnie techniką "mokre na suchym" namalowałam części kamieni wystające ponad powierzchnię wody. Zasygnalizowałam też kamienie znajdujące się pod wodą poprzez obmalowanie ich rozwodnioną niebieską akwarelą. 

3. With "wet on wet" technique I painted the part of the water nearest the viewer and darkened the stones below the water's surface. I added some violet paint to indigo (I've got an impression that violet adds depth). I decided that water should be brighter as the distance growths to achieve effect of aerial perspective. Naturally it makes sense  if the water has the same depth everywhere . 

3. Techniką "mokre na mokrym" namalowałam część wody najbliżej obserwatora oraz przyciemniłam kamienie pod jej powierzchnią. Do granatowego domieszałam nieco fioletu (mam dziwne wrażenie, że fiolet dodaje głębi). Postanowiłam rozjaśniać wodę w miarę oddalania się od obserwatora, żeby uzyskać efekt perspektywy powietrznej. Oczywiście ma to sens, kiedy woda ma wszędzie ta samą głębokość. 

4. I darkened the part of stones which are nearest the surface of the water and I added their reflections.

4. Przyciemniłam tą część kamieni, która styka się bezpośrednio z wodą.  Następnie dodałam ich odbicia.

5. Butterflies were painted with the most vibrant colors I could find in my palette. I don't use them very often but I wanted these butterflies to attract maximum attention.

5. Motyle zostały namalowane najbardziej żywymi kolorami, jakie mogłam znaleźć w swojej palecie. Nie używam tych farb zbyt często, ale zależało mi na tym, żeby motyle przyciągały jak najwięcej uwagi.

6. Detailing butterflies with a very thin brush - "dry on dry" technique. A waterproof pen also helped me here.

6. Praca nad detalami bardzo cienkim pędzlem techniką "suche na suchym". Z pomocą przyszedł mi również cienkopis.

7. By chance I came across a paper cutter so I decided to make some highlights on the water with it. I also darkened the water in the foreground to emphasize an impression of distance between an observer and the portal which... yes, I know it's already finished but in the next post I'll show how it was painted step by step.

7. Przypadkiem natknęłam się na nożyk do papieru, więc zdecydowałam się dodać wodzie nieco "błysków" poprzez delikatne wydrapywanie kartki.  Przyciemniłam również wodę na pierwszym planie, żeby podkreślić przestrzeń dzielącą obserwatora od portalu, który... tak, wiem, że jest już skończony, ale w następnym wpisie pokażę, jak powstawał krok po kroku.

8. Main blocks painted in "wet on dry" technique with some salt.

8. Zasadnicze bryły malowane techniką "mokre na suchym" z dodatkiem soli. 

9. Details and distortions. It's a good idea to make some characteristic elements which can be reflected in an interesting way (some cracks in a stone for example). Cracks on the portal were emphasized with a pen while cracks from reflections were made with watercolors only. It made them look transparent and less accurate.

9. Detale i zniekształcenia. Dobrze jest dodać charakterystyczne elementy, które w ciekawy sposób będą mogły odbijać się w wodzie, jak na przykład spękania w kamieniu. Rysy na portalu zostały wzmocnione cienkopisem, natomiast te na odbiciach zostały wykonane jedynie akwarelą. Dzięki temu są transparentne i mniej precyzyjne.As I've already written, I'll present process of painting the portal. I'll show the whole illustration then so I encourage to read it (or just looking at it) :)

Jak już pisałam, w następnym wpisie przedstawię etapy malowania portalu. Pokażę wtedy całość ilustracji, więc zapraszam do czytania (lub przynajmniej oglądania) :)