Saturday, 29 June 2013

Grunge Textures"The future is just a f*** concept that we use to avoid being alive today. So, be here now."

Six Feet Under
Today I'm going to show you my experimental method for creating "grunge" texture of a night sky. I tried it out when I was making a   project of a music album cover.

Dzisiaj przedstawię mój eksperymentalny sposób na otrzymanie  "grunge'owej" tekstury nocnego nieba (wypróbowałam go przy okazji projektu okładki albumu muzycznego).


1. Little white spots - it's just a white paper. They are created by splashing masking fluid with a toothbrush. We've got to take care of them at the beginning of work. When the illustration is finished and dry, we can peel off masking fluid and see little fragments of a white paper.

1. Jasne plamki - to nic innego jak czysta kartka. Powstają one przez rozpryskiwanie fluidu maskującego za pomocą szczoteczki do zębów. Trzeba o nie zadbać na samym początku malowania. Kiedy ilustracja jest skończona i sucha, można ściągnąć zaschnięty fluid maskujący, pod którym zachował się biały papier.


2. Colorful stains (well, they could be colorful if I had used more diversified colors)- we put very diluted paint on a solidly wet paper (I used here blue, green, violet and a bit of black paint). We can delicately set the paper at different angles so the stains can merge here and there into a coherent whole.

2. Wielobarwne plamy (tzn. mogłyby być w pełni wielobarwne, gdybym zastosowała bardziej zróżnicowane kolory) - na solidnie zmoczoną kartkę nakładamy bardzo rozwodnioną akwarelę w różnych kolorach (tu niebieski, oliwkowy, fiolet, odrobina czerni). Można delikatnie poruszać kartką, żeby plamy połączyły się gdzieniegdzie tworząc wrażenie spójnej całości. 


3. "Cloud-like" textures -when the watercolor paint is still wet, we push a crumpled tissue to it (right, I used a cheaper substitute - good, old toilette paper).

3. "Chmuropodobne" tekstury - Kiedy akwarela jest jeszcze mokra, przyciskamy do niej pogniecioną chusteczkę higieniczną (racja, ja używam tańszego substytutu - starego, dobrego papieru toaletowego).


4. Fog/ steam - a tactic is similar to the one from the previous point, but this time we wipe the paint harder using  a tissue with a "self-made tip".  

4. Mgła/para - taktyka podobna do tej z  poprzedniego punktu, ale tym razem wycieramy farbę mocniej, za pomocą chusteczki z "własnoręcznie ukształtowaną końcówką".


5.  Irregular texture - well know and loved salt. We drop several grains of salt on the paper with wet watercolor paint. The more wet paint and the bigger grains, the clearer results can be achieved.

5. Nieregularna tekstura - znana i lubiana sól , którą posypujemy kartkę z mokrą akwarelą (wystarczy kilka ziarenek). Im większe ziarna i bardziej mokra akwarela, tym wyraźniejszy efekt.


We've got to accomplish steps 2-5 pretty fast, when the watercolor is still wet. And when it gets dry, we can proceed the next step:
6. Little dark spots - we splash dark paint with a toothbrush. In the end we can peel off masking fluid to reveal little white spots.

Z wykonaniem punktów 2-5 trzeba się uwinąć, kiedy akwarela jest wciąż wilgotna. Natomiast kiedy wyschnie, można przystąpić do następnego kroku:  
6. Ciemne plamki - za pomocą szczoteczki do zębów rozpryskujemy ciemną farbę. Na koniec zdejmujemy fluid maskujący odsłaniając jasne plamki.


Dear watercolor painters - contrive, devise your own methods for new, interesting textures and HAVE FUN!

Drodzy akwareliści - kombinujcie, obmyślajcie własne sposoby na nowe, ciekawe tekstury i BAWCIE SIĘ DOBRZE!