Friday, 3 January 2014

"Way Station"I'm affraid that the most stressful year in my life (so far) has just begun. Apart from that, a very first post this year concerns one of my last year's works and it's an illustration for music scores cover. The author of jazz composition "Way Station" is Nate Kimball (which can be easily deducted from concept sketches and the final illustration :D ). The title references to the building, which is a portal to other dimensions, inspired by Stephen King's series "Dark Tower". However an appearance of the building is  my own idea. 

Obawiam się, że właśnie rozpoczyna się najbardziej stresujący rok w moim dotychczasowym życiu. Abstrahując od tego, pierwszy tegoroczny wpis dotyczy jednego z zeszłorocznych rysunków. Jest to ilustracja na okładkę nut. Autorem jazzowej kompozycji "Way Station" jest Nate Kimball (co można zresztą wywnioskować  z samej ilustracji oraz szkiców koncepcyjnych :D ). Tytuł utworu nawiązuje do budynku będącego portalem do innych wymiarów, zaczerpniętego z serii Stephena Kinga "Mroczna Wieża". Sam wygląd budynku jest natomiast moim własnym tworem.

As it usually happens I presented few conceptions...

Jak to zwykle bywa, na początku przedstawiłam kilka koncepcji... 

And to my great joy Sketch #3 won (with elements from Sketch #1). Things got complicated for a while, when it turned out that the illustration should be horizontal. Then I came to conclusion, that bonus space on the right can emphasize a  surreal mood of the whole scene.

 i  ku mojej radości wygrał szkic nr 3 z elementami szkicu nr 1.  Sprawa nieco się skomplikowała, kiedy okazało się, że ilustracji powinna znaleźć się  w kadrze poziomym. Doszłam jednak do wniosku, że dodatkowa przestrzeń z prawej podkreśli surrealistyczny nastrój całej sceny. 

In general this sketch could also work quite well if it was turned upside down (just a small digression). 

W sumie szkic po odwróceniu o 180 stopni też by uszedł (taka dygresja).

Here's almost the final result...

Oto efekt prawie końcowy...
Yet only some letters added digitally: 

Jeszcze tylko napisy dodane "na komputerze":