Wednesday, 12 November 2014

Something Dark - Board Game Illustrations

“Those who meant well behaved in the same way as those who meant badly.”
Aldous Huxley "Brave New World"
Drawings you can see below correspond perfectly with an ambience of this day. Or maybe it's only my grim mood... These are only a few of over 30 illustrations I made last year for a board game "Machina Arcana". Several artists were working on this quite complex project. My task was to draw a map and illustrate scenario cards. The plot of the story is a bit dreadful (frankly speaking it's completely dreadful) so I had to reach the darkest corners of my imagination to capture this horror-steampunk atmosphere :D

Poniższe rysunki znakomicie oddają ponurą atmosferę dzisiejszego dnia. A może to tylko mój ponury nastrój...  To tylko część spośród ponad 30 ilustracji, które wykonałam w zeszłym roku do gry planszowej "Machina Arcana". Nad całym dość złożonym przedsięwzięciem pracowało kilku grafików. Mi przypadły w udziale karty scenariusza oraz mapa. Akcja gry jest nieco przerażająca (a właściwie całkiem przerażająca). Musiałam więc sięgnąć do mrocznych zakamarków mojej wyobraźni, żeby należycie oddać steampunkowo-horrorowy klimat.

Process of making these illustrations was different than usual. The main problem was that cards' size was only 6x9 cm (if my memory serves me right). Originals were a little bigger than that and their size was almost A4 fromat. Fairly quick pen and watercolor drawings were scanned and then they were slowly and laboriously edited in Photoshop.  This let me to achieve high contrasts and very thin, clean lines. As a result even small, detailed illustrations are clear and legible.   

Te ilustracje powstawały w nieco inny sposób, niż większość moich prac. Problem polegał na tym, że wymiary karty z ilustracją wynoszą jedynie 6x9 cm (jeśli pamięć mnie nie myli). Oryginały były oczywiście nieco większe - miały wymiar zbliżony do formatu A4. Dość szybki rysunek piórkiem i akwarelką był skanowany, a następnie powoli acz mozolnie obrabiany komputerowo. Pozwoliło mi to na otrzymanie dużych kontrastów i bardzo cienkich, ale wyraźnych linii. W rezultacie nawet małe, nasycone detalami ilustracje są czytelne. 


The next post will be more optimistic. I have no idea what will be the subject, but I'll figure it out :)

Następny wpis będzie bardziej optymistyczny. Jesze nie wiem, o czym będzie, ale coś wymyślę :)

Monday, 3 November 2014

Guitar Workshop
I've got so terrible emptiness in my head that it will be rather hard to write something eloquent (not for the first time and and not for last I'm afraid). Anyway today's post is going to be nice and pleasant :) It's about one of illustrations for Elly Guitar Co. - a company producing custom-made, hand-made guitars. Click on the pictures for a fullview!

Mam tak koszmarną pustkę w głowie, że raczej ciężko mi będzie napisać coś elokwentnego (nie po raz pierwszy i raczej nie ostatni). Niemniej dzisiejszy wpis będzie miły i przyjemny :) Chodzi o jedną z ilustracji dla Elly Guitar Co. - firmy wykonującej gitary na zamówienie, w tradycyjny ("odręczny") sposób. 

1. A few-minutes preliminary sketch.  Initially it was meant to be a caricature of a guitar-maker (Patrick) in his workshop. It developed, went through a number of changes and finally...

1. Kilkuminutowy wstępny szkic.  Początkowo chodziło o narysowanie karykatury twórcy (Patricka) w swoim warsztacie. Szkic ewoluował, przechodził szereg zmian, aż w końcu...


2. The guitar-maker was removed , so he wouldn't divert attention from the workshop itself. However he have left his baseball cup and glasses.

2. Lutnik został usunięty, żeby nie odwracać uwagi od samego warsztatu. Zostawił jednak po sobie czapkę i okulary. 


3. First layer of colour - general color scheme.

3. Pierwsza warstwa koloru - ogólna kolorystyka.


4. Second layer : adding a delicate vignette, emphasizing of details, diversifying colors and separating the foreground from the background by "cooling" the background with bluish scheme.

4. Druga warstwa : delikatna winieta, podkreślanie detali, większe zróżnicowanie kolorystyki oraz mocniejsze rozdzielenie  planów przez "ochłodzenie" tła niebieskawym odcieniem.A short glance at details:
Rzut oka na detale:


5. Lighting. It's probably the biggest change in the illustration's atmosphere, though paradoxically least time-consuming. I admit it - Photoshop came to help. Around the fragment which was meant to be illuminated by the lamp, I set up a semitransparent violet layer to sink into darkness the rest of the workshop. I guess I've just liked violet color.

5. Oświetlenie. Prawdopodobnie najbardziej drastyczna zmiana w wyrazie rysunku, choć paradoksalnie najmniej czasochłonna. Przyznaję, Photoshop przyszedł z pomocą. Wokół fragmentu, który miał być oświetlony przez lampę, ustawiłam półprzezroczystą fioletową warstwę, żeby pogrążyć w półmroku resztę warsztatu.   Chyba właśnie polubiłam fioletowy kolor.