Thursday, 21 November 2013

Dark... but hopeful :)

"My indifference to man has shut me out. I live now in a world of ghosts, a prisoner in my dreams.”    
Ingmar Bergman, "The 7th Seal"
 Recently I got a very interesting commission: a dark, primary forest with a touch of HOPE. So here are various stages of the work: 
(by the way I highly recommend Bergman's movies to all people tired with action movies)

Ostatnio otrzymałam bardzo ciekawe zlecenie: ciemny, pierwotny las z odrobiną uczucia nadziei. A oto poszczególne etapy pracy: 
(tak na marginesie polecam filmy Bergmana wszystkim tym, których męczy kino akcji)


1. Setting a composition. It looks quite chaotic now but there is a kind of "path" pointed by a broken branch and accented by a rock.

1. Ustawianie kompozycji. Wygląda to dość chaotycznie, ale jest tutaj swoista ścieżka wskazana przez złamaną gałąź i zaakcentowana kamieniem.


2. Splashes of masking fluid (I use a tooth brush for that)  and a fast first layer of paint on the background. Background will be changed a lot in the next stages but for now it'll help me to extract individual trees.

2. Rozpryski fluidu maskującego przy użyciu szczoteczki do zębów oraz szybka, pierwsza warstwa akwareli na tle. Wprawdzie samo tło znacznie się zmieni w następnych etapach, ale na razie pomoże mi wyodrębnić poszczególne drzewa.


3. Setting of colors. Background gets darker, warm colors on the foreground gets colder on the more distant trees. I can also finally remove masking fluid.

3. Ustawianie kolorystyki. Tło staje się ciemniejsze, ciepłe kolory na pierwszym planie "ochładzają się" w miarę oddalania się drzew od obserwatora. Wreszcie mogę też pozbyć się fluidu maskującego.


4. Almost finished! Textures, details, emphasizing of colors. At this stage I use a very thin brush.

4. Prawie skończone! Tekstury, detale, podkreślanie kolorów. Na tym etapie używam bardzo cienkiego pędzelka.


5. Now it's time to emphasize contrasts. I use a pen for the darkest elements (and a signature :) ) and a paper cutter for tiny highlights.

5. Teraz czas na podbicie kontrastów. Dla najciemniejszych detali (oraz podpisu :) ) uzywam piórka, natomiast do drobnych rozświetleń służy mi nożyk do papieru. 


Below there are details from steps 3,4 and 5:

Poniżej zamieściłam detale z etapów 3,4 oraz 5: