Monday, 18 February 2013

Extremely Easy Tree Tutorial


"(...) the criterion of common sense was never applicable to the history of the human race" 

The Futurological Congress
S. LEM

"Kryterium zdrowego rozsądku nie jest do historii ludzkiej stosowalne"

Kongres Futurologiczny
S. LEM

Necessity is the mother of invention. I've been working under great pressure of time lately. Well, it's rather difficult to think properly at 2 a.m so I had to figure out how to draw... without thinking. Even though it's  hard to believe, I did it! Below you'll see  the method of  painting attractive and yet extremely easy tree.

Potrzeba jest matką wynalazków. Ponieważ ostatnio pracowałam pod sporą presją czasu, a o 2 w nocy dość ciężko mi się myśli, musiałam opracować sposób na rysowanie... bez myślenia. Choć trudno w to uwierzyć, udało mi się! Poniżej zobaczycie sposób na efektowne i zarazem ekstremalnie łatwe drzewo.

Tools:  paper, water, waterproof pen, watercolors, salt (nothing special actually) and: 

Przybory: papier, woda, wodoodporny cienkopis, akwarele, sól (właściwie nic nadzwyczajnego) oraz:

masking fluid 
fluid maskujący

a cheap, worn-out brush with synthetic, hard bristles
tani, zużyty pędzel z syntetycznym, twardym włosiem

a watercolor brush with soft, natural bristles
pędzel do akwareli z miekkim, naturalnym włosiem

an old, round shaving brush
stary, okrągły pędzel do golenia


1. A quick, rough sketch. A very low level of thinking is required - the shape should more or less resemble a tree. Just remember that branches should cross each other to show that the tree is 3-dimensional.

1. Szybki szkic. Wymagany jest bardzo niewielki stopień myślenia - ot, kształt powinien mniej więcej przypominać drzewo. Należy pamiętać tylko o jednej zasadzie - gałęzie powinny się ze sobą przecinać, żeby symulować  przestrzenność drzewa.
2. Masking fluid on the trunk. We have to choose the direction of the light. If we don't want to think about it we can flip a coin. In this case the light fall from the left. We use a cheap brush with synthetic bristles to put the fluid on illuminated areas. The farther from illuminated areas the less fluid we put. Generally we don't have to think much then. The bark pattern comes by itself. 

2. Fluid maskujący na pniu drzewa. Trzeba zdecydować, z której strony pada światło. Można rzucić monetą, jeśli nie chce się nam nad tym zastanawiać. W tym przypadku światło będzie z lewej. Na stronę, która ma być oświetlona należy nałożyć fluid za pomocą możliwie sztywnego i "rozczłapanego" pędzla. Im dalej od oświetlonego centrum, tym delikatniej przyciskamy pędzel. W zasadzie nie trzeba przy tym myśleć, faktura kory wychodzi sama.
3. Masking fluid on leaves. We put the fluid by quickly pressing our old brush to the paper (without pulling it). We should place the fluid in the tree crown area but it's hard to call it "thinking" actually.

3. Fluid maskujący na koronie drzewa. Nakładamy punktowo przyciskając rozczłapany pędzel (bez przesuwania po kartce). Powinniśmy nakładać fluid w obrębie korony drzewa, niemniej trudno tu mówić o myśleniu.

4. Now we have to wait for 15-20 minutes because fluid needs to dry up. You can stare at your own feet then (hopefully your feet look better).

4. Trzeba odczekać 15-20 minut, aż fluid wyschnie. Można w tym czasie bezmyślnie wpatrywać się w swoje stopy (wasze stopy prawdopodobnie będą wyglądały lepiej).

5. Painting the trunk - I mixed delicately (even carelessly) violet, sepia, red and burnt sienna (so they were not combined into a single color). We paint over whole trunk without thinking about the fluid.  We just have to bear in mind that illuminated areas should be painted with more diluted paint than shadowed areas. Before the paint dries up we can put grains of salt on it. Required level of thinking - very low.

 5. Malowanie pnia - wymieszałam delikatnie (wręcz od niechcenia) fiolet, sepię, czerwień i sienę paloną (żeby nie połączyły się w jeden kolor). Malujemy po całej powierzchni pnia, nie myśląc o fluidzie. Należy tylko pamiętać, żeby w  "nasłonecznionej" części nałożyć bardziej rozwodnioną farbę, niż w "zacienionej". Zanim farba wyschnie, należy ją jaszcze posypać odrobiną soli. Wymagany stopień myślenia - bardzo nieznaczny.
6. Painting the crown - We put the paint with an old, round shaving brush and then we put some salt on it. Required level of thinking - even lower than in previous step.

6. Malowanie korony - Przy użyciu starego pędzla do golenia nakładamy plamy farby i solimy. Wymagane myślenie - jeszcze mniejsze niż w punkcie poprzednim.

7. Repetition of step 4. allows the paint to dry up. This time we turn off most of concious body functions for about half an hour.

7. Powtarzamy pkt 4., aby pozwolić wyschnąć farbie. Tym razem wyłączamy większość świadomych funkcji organizmu na ok. 30 minut.

8. We take the fluid and grains of salt off thoughtlessly.

8. Bezmyślnie zdejmujemy fluid i ziarenka soli.

9. Finally we have to turn on thinking a bit, though I call it intuition. We grab the pen and highlight the bark pattern, created accidently with masking fluid and salt.  

9. Na koniec  trzeba włączyć nieco myślenia, choć ja nazywam to intuicją.   Łapiemy piórko i podkreślamy nim rysunek kory, otrzymany dość przypadkowo za pomocą fluidu maskującego i soli.


10. It's finished! Painting rocks in the next post.

 10. Gotowe! Malowanie skał w następnym wpisie.
2 comments:

  1. Szkoda tylko, że pociągu to nie przejdzie, ale na to już mam wypracowane bezmyślne szkicowanie (: Muszę wziąć i wypróbować maskujący fluid w końcu, zbieram się do tego tak jak do kupowania białego tuszu ostatnio.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Też się ociągałam z fluidem maskującym, ale im dłużej go używam, tym ciekawsze zastosowania dla niego znajduję. A o białym tuszu nawet nie słyszałam... ale wyszukam co to takiego :)

      Delete