Friday, 31 May 2013

Sketching, sketching...

"Actual happiness always looks pretty squalid in comparison with the over-compensations for misery." 
Aldous Huxley "Brave New World"

"Faktyczna szczęśliwość zawsze wypada blado na tle spodziewanej nagrody za nędzę"
 Aldous Huxley "Nowy Wspaniały Świat"


"How did you draw the sketch?" - that's the question I was asked several times when I tried to explain "step by step"  how my illustrations were created. Already made sketch was usually the first step. So now I decided to present as precisely as possible how it's actually drawn. I just have to warn you that it's not a lesson about perspective (obviously one post wouldn't be enough for that).

 "Jak narysowałaś szkic?" - to pytanie, które kilkakrotnie mi zadawano, kiedy próbowałam wyjaśnić  krok po kroku jak powstawały moje ilustracje. Gotowy  szkic - podrys był bowiem zazwyczaj krokiem pierwszym. Dzisiaj postanowiłam więc możliwie dokładnie pokazać jak powstaje ów podrys cienkopisem. Uprzedzam tylko, że nie jest to lekcja perspektywy (jeden wpis z pewnością by na to nie wystarczył).

 0. A concept sketch made with just any pen on an accidentally found piece of paper. For me it's quite accurate and readable... but possibly only for me.   And here's the relevant drawing:

0. Szkic koncepcyjny zrobiony na przypadkowo znalezionym skrawku papieru byle jakim pisakiem. Dla mnie jest on całkiem dokładny i w pełni czytelny, ale możliwe, że tylko dla mnie. A teraz rysunek właściwy:

1. Just a few lines but they determine what will be displayed in the frame and define placement of vanishing points. At the beginning of drawing I use a very tired pen approaching to the end of its way to the dustbin. However it still leaves delicate lines on paper.

1.To zaledwie kilka kresek, ale pokazują one , co właściwie zmieści się w kadrze oraz określają, gdzie mniej więcej znajdują się punkty zbiegu. Na początku używam bardzo wysłużonego  cienkopisu, który zbliża się już do kresu swojej drogi na śmietnik, jednak zostawia jeszcze bardzo delikatne ślady na papierze.

2. Basic divisions of the block and general draft of most significant elements. At this stage lots of elements can be inadequate so it's better to draw poorly visible lines.

2. Podstawowe podziały bryły i ogólny zarys ważniejszych elementów. Na tym etapie sporo elementów może być "nietrafionych", więc bezpieczniej jest  rysować ledwo dostrzegalnymi liniami.

3. Finally it's time for brand new pen! We emphasize what's important in our previous sketch and ignore guide lines and marks drawn not where they are needed. By the way we add further divisions. To be honest that's probably the most challenging stage.

3. Wreszcie pora na nowiutki cienkopis! Wydobywamy to, co jest istotne w dotychczasowym szkicu ignorując pomocnicze linie konstrukcyjne i kreski postawione w nieodpowiednich miejscach. Przy okazji dodajemy kolejne podziały. Prawdę mówiąc to chyba najbardziej wymagający etap.

4. Drawing outlines of ornaments. Watching lots of references before that can be really helpful.

4. Zarysy ornamentów. Dobrze jest zapoznać się wcześniej z wieloma przykładami ornamentów.

5. Further detailing.

5. Dalsze zagłębianie się w detale. 

6. Materials, textures and ... oh ... plants.

6. Materiały, faktury i... o... roślinki.

No comments:

Post a Comment