Friday, 10 May 2013

Surreal Waterscape


"So, so you think you can tell
Heaven from Hell,
Blue skies from pain." (...)
Pink Floyd "Wish You Were Here"

0. A so called "personal work" - a surreal/fantasy landscape. As it usually happens with personal works, the idea developed for quite a long time till appropriate circumstances appeared (which means "I had free time for that".) I started to paint first version several months ago. However due to other duties I stopped works on my own illustration and when I came back to it...

0. Tzw. "praca personalna"- fantastyczno-surrealistyczny krajobraz. Jak to zwykle z pracami personalnymi bywa , pomysł kiełkował w mojej głowie przez dłuższy czas, ewoluował, aż w końcu pojawiły się odpowiednie okoliczności, żeby go zrealizować (czyt. "miałam na to czas"). Pierwszą wersję zaczęłam malować kilka miesięcy temu. Jednak z powodu kolejnych obowiązków przerwałam pracę nad własnym projektem, a kiedy znów do niego zasiadłam...


1. ... I decided to change some significant elements so I had to start the drawing once more. As you can see I replaced sharp rocks with oblong stones protruding from the water. And that's the main theme of this post- water.  Obviously water itself is transparent so painting water means in fact painting reflections and  elements below water's surface with some additional distortions.

1. ... zdecydowałam się zmienić pewne istotne elementy, więc musiałam rozpocząć rysowanie od początku. Jak widać zastąpiłam ostre skały taflą wody z obłymi kamieniami. Oto i temat przewodni dzisiejszego wpisu - woda. Oczywiście woda sama w sobie jest przezroczysta. Przedstawianie jej oznacza więc w uproszczeniu malowanie elementów znajdujących się pod wodą oraz odbić elementów znajdujących się nad nią z dodaniem mniejszych lub większych zniekształceń.

2. I started with the sky because as the biggest element reflecting in the water  it would determine water's color. It was made with "wet on wet" technique. Then I made parts of stones protruding above the water. Stones under the water were indicated by painting water around them with a very diluted watercolor. I used here "wet on dry" technique.

2. Zaczęłam od nieba, ponieważ, jako największy element odbijający się w wodzie, będzie ono miało najbardziej istotny wpływ na jej kolor. Użyłam do tego techniki "mokre na mokrym". Następnie techniką "mokre na suchym" namalowałam części kamieni wystające ponad powierzchnię wody. Zasygnalizowałam też kamienie znajdujące się pod wodą poprzez obmalowanie ich rozwodnioną niebieską akwarelą. 

3. With "wet on wet" technique I painted the part of the water nearest the viewer and darkened the stones below the water's surface. I added some violet paint to indigo (I've got an impression that violet adds depth). I decided that water should be brighter as the distance growths to achieve effect of aerial perspective. Naturally it makes sense  if the water has the same depth everywhere . 

3. Techniką "mokre na mokrym" namalowałam część wody najbliżej obserwatora oraz przyciemniłam kamienie pod jej powierzchnią. Do granatowego domieszałam nieco fioletu (mam dziwne wrażenie, że fiolet dodaje głębi). Postanowiłam rozjaśniać wodę w miarę oddalania się od obserwatora, żeby uzyskać efekt perspektywy powietrznej. Oczywiście ma to sens, kiedy woda ma wszędzie ta samą głębokość. 

4. I darkened the part of stones which are nearest the surface of the water and I added their reflections.

4. Przyciemniłam tą część kamieni, która styka się bezpośrednio z wodą.  Następnie dodałam ich odbicia.

5. Butterflies were painted with the most vibrant colors I could find in my palette. I don't use them very often but I wanted these butterflies to attract maximum attention.

5. Motyle zostały namalowane najbardziej żywymi kolorami, jakie mogłam znaleźć w swojej palecie. Nie używam tych farb zbyt często, ale zależało mi na tym, żeby motyle przyciągały jak najwięcej uwagi.

6. Detailing butterflies with a very thin brush - "dry on dry" technique. A waterproof pen also helped me here.

6. Praca nad detalami bardzo cienkim pędzlem techniką "suche na suchym". Z pomocą przyszedł mi również cienkopis.

7. By chance I came across a paper cutter so I decided to make some highlights on the water with it. I also darkened the water in the foreground to emphasize an impression of distance between an observer and the portal which... yes, I know it's already finished but in the next post I'll show how it was painted step by step.

7. Przypadkiem natknęłam się na nożyk do papieru, więc zdecydowałam się dodać wodzie nieco "błysków" poprzez delikatne wydrapywanie kartki.  Przyciemniłam również wodę na pierwszym planie, żeby podkreślić przestrzeń dzielącą obserwatora od portalu, który... tak, wiem, że jest już skończony, ale w następnym wpisie pokażę, jak powstawał krok po kroku.

8. Main blocks painted in "wet on dry" technique with some salt.

8. Zasadnicze bryły malowane techniką "mokre na suchym" z dodatkiem soli. 

9. Details and distortions. It's a good idea to make some characteristic elements which can be reflected in an interesting way (some cracks in a stone for example). Cracks on the portal were emphasized with a pen while cracks from reflections were made with watercolors only. It made them look transparent and less accurate.

9. Detale i zniekształcenia. Dobrze jest dodać charakterystyczne elementy, które w ciekawy sposób będą mogły odbijać się w wodzie, jak na przykład spękania w kamieniu. Rysy na portalu zostały wzmocnione cienkopisem, natomiast te na odbiciach zostały wykonane jedynie akwarelą. Dzięki temu są transparentne i mniej precyzyjne.As I've already written, I'll present process of painting the portal. I'll show the whole illustration then so I encourage to read it (or just looking at it) :)

Jak już pisałam, w następnym wpisie przedstawię etapy malowania portalu. Pokażę wtedy całość ilustracji, więc zapraszam do czytania (lub przynajmniej oglądania) :)

No comments:

Post a Comment