Friday, 17 May 2013

Children's Book Illustrations

"That's the beauty of music. They can't get that from you..."
Stephen King "The Shawshank Redemption"

"Takie jest piękno muzyki: nie mogą Ci jej odebrać."
Stephen King "Skazani na Shawshank"I spent almost every long, winter evening and night on making illustrations for a children book "Fiddler in the Darkness". Actually, at times described in the book, fiddle in their contemporary form didn't exist. There were however instruments with the same name looking like awkwardly drawn modern fiddle.

Długie wieczory i noce ostatniej zimy spędziłam na ilustrowaniu książki dla dzieci "Skrzypek w Ciemności" (ang. "Fiddler in the Darkness"). Właściwie "skrzypek" nie jest dokładnym tłumaczeniem, ponieważ w średniowieczu jako takie skrzypce jeszcze nie istniały. Stąd tytułowy bohater przedstawiany jest z fidlami - czymś, co wygląda jak niezgrabnie narysowane skrzypce :) 


I took part in this time consuming and labor intensive project mostly because of grim atmosphere and the action set in the Middle Ages (it appeared even more time consuming and labor intensive than I'd expected).

Do podjęcia się tego praco i czasochłonnego zadania  (jak się w praktyce okazało, bardziej praco i czasochłonnego niż przypuszczałam) był mroczny klimat oraz osadzenie historii w realiach średniowiecznej Europy.
I had to confront with lots of "cemetery scenes" (I've drawn over 50 different graves), several "church scenes" (I adore gothic churches), medieval cityscapes and mysterious landscapes with "Dead Forest". It sounds gloomy but it was pretty fun in fact - it was about a children book after all.

Czekało mnie sporo "scen cmentarnych" (narysowałam ponad 50 różnych nagrobków), kilka "scen kościelnych" (uwielbiam kościoły gotyckie), widoczki średniowiecznego miasta  oraz tajemnicze krajobrazy z "Martwym Lasem". Brzmi ponuro, ale w gruncie rzeczy było całkiem zabawnie- w końcu chodziło o książkę dla dzieci. 


My sisters insisted on adding them to these illustrations somehow. So one of them (Eleanor) was presented as an old, destroyed statue of saint Eleanor (of course), the second one was shown as a cemetery angel statue and the third one... oh,  I just wrote her name on one of graves... sorry Emily.

 Moje siostry nalegały, żeby uwiecznić je w jakiś sposób na ilustracjach. Tak więc jedna z nich - Eleonora, jest przedstawiona jako stara, zniszczona figurka św. Eleonory (jakże by inaczej), druga została pokazana figura cmentarnego aniołka, a trzecia... oh, po prostu napisałam jej imię na jednym z nagrobków... przepraszam Emilko. 

 I'm also there! Along with my Mike we act as a couple of mourners on one of illustrations.

Ja także tam jestem! Razem z moim Michałem jesteśmy parą żałobników na jednej z ilustracji.


Action is quite unpredictable so the illustrations won't tell you much about it :)

Akcja jest dość nieprzewidywalna, więc pokazane ilustracje niewiele wam podpowiedzą :)

The book is meant to be released this summer, however much depends on the success (or failure) of kickstarter campaign -> http://kck.st/YRrJV6 . Copies of "Fiddler(...)" with some extras can be preordered there.


Książka ma zostać wydana tego lata, jednak wiele zależy od powodzenia kampanii promocyjnej na kickstarter.com -> http://kck.st/YRrJV6 . Można tam zamówić "przedpremierowy" egzemplarz ze specjalnymi dodatkami (w "amerykańskiej" cenie).
4 comments:

  1. Bardzo ładne, ciekawe ilustracje. Szczególnie podoba mi się ta "nad grobem", fajna perspektywa ;)

    ReplyDelete