Thursday, 3 October 2013

Fantasy Locations (part 2)


" Beyond the horizon of the place we lived when we were young
In a world of magnets and miracles
Our thoughts strayed constantly and without boundary"

Pink Floyd, "High Hopes" 

Presentation of the next group of illustrations for "Loot Lust" series - a mysterious fantasy game. One of a few things I know about it is the fact, that there will be grim castles, dark forests, inaccessible mountains , sharp rocks... You can check it yourself  (in this and the previous post). Actually this is only a part of sceneries where the action takes place because I was commissioned to illustrate one of several levels.
The biggest challenge was to show vast spaces and long distances on a flat sheet of paper (well, paper for drawing is usually flat :) ). Considering that those illustrations are monochromatic I couldn't use the fact, that the warm-colored elements of landscapes seem to be closer than the cold-colored ones. Anyway I could still play with saturation of details in the foreground and delicate painting in the background.
 
Prezentacja dalszej części ilustracji z serii "Loot Lust" - tajemniczej gry fantasy, o której wiem głównie to, że będą tam ponure zamczyska, ciemne lasy, niedostępne górskie zbocza, ostre skały... Zresztą możecie zobaczyć sami (w tym oraz poprzednim wpisie). Właściwie to tylko część miejsc, gdzie będzie się odbywać akcja, ponieważ zlecono mi ilustrowanie jednego z kilku etapów. 
Największym wyzwaniem było pokazanie rozległych przestrzeni i dużych odległości na płaskiej kartce papieru (cóż, kartki papieru do rysowania zazwyczaj są płaskie :) ). Biorąc pod uwagę, że ilustracje są monochromatyczne, nie można było wykorzystać faktu, że elementy krajobrazu w ciepłej kolorystyce wydają się być bliżej, niż te w chłodnej. Pozostała na szczęście   możliwość nasycenia detalami pierwszego planu oraz malowanie dalszych planów bardziej rozwodnioną akwarelą.

"Bloody Needles" -a  frosty, rocky landscape with caves full of menaces.
"Bloody Needles" - mroźny, skalisty obszar z jaskiniami pełnymi niebezpieczeństw

"Sothene Ramparts" - an abandoned temple in the snowy mountains
"Sothene Ramparts" - opuszczona świątynia w ośnieżonych górach

"Lon Feldine" - an inaccessible fort in the mountain canyon
"Lon Feldine" - niedostępny fort w górskim kanionie

"Craven Digs" - this inventive machinery is certainly used for extracting SOMETHING VERY IMPORTANT. Hopefully one day I'll find out what that "SOMETHING (...)" is.
"Craven Digs" - ta przemyślana maszyneria z pewnością służy do wydobywania CZEGOŚ NIEZWYKLE WAŻNEGO. Być może kiedyś dowiem się, czym to "COŚ (...)" jest.

A little bit more information about the game can be found on a "company website" http://www.wagglegames.com/Site/Coming_Soon....html  

Nieco więcej informacji o samej grze znajduje się na "stronie firmowej"   http://www.wagglegames.com/Site/Coming_Soon....html 

No comments:

Post a Comment